RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Statut Rady

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miasta

nr XXIV / 252 / 04

z dn. 2 marca 2004 r.

STATUT DZIELNICY „ŚRÓDMIEŚCIE”

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Dzielnica „Śródmieście” jest jednostką pomocniczą Miasta Sanoka w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§2

1. Organizację i zakres działania Dzielnicy „Śródmieście” określa niniejszy statut.

2. Statut określa w szczególności:

1/ nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2/ zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3/ organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4/ zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1/ Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Sanoka,

2/ Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Sanoka,

3/ Dzielnicy – należy przez to rozumieć dzielnicę „Śródmieście”,

4/ organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta lub Burmistrza Miasta,

5/ Radzie – należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy,

6/ Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy,

7/ Radnym – należy przez to rozumieć członka Rady Dzielnicy,

8/ Statucie – należy przez to rozumieć Statut Dzielnicy.

II. Nazwa i obszar Dzielnicy

§ 3

Nazwa dzielnicy brzmi „Śródmieście”.

§ 4

1. Obszar i granice Dzielnicy określa uchwała NR XXVII / 222/ 2000 Rady Miasta z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego określenia granic dzielnic Miasta Sanoka.

2. Plan Dzielnicy wraz z wykazem ulic określony jest na mapie stanowiącej załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

III. Wybory do Rady Dzielnicy

§ 5

1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory zarządza Rada Miasta Sanoka, nie później niż 40 dni przed upływem kadencji Rady, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy oraz godziny głosowania.

3. Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

1/ Komisarza Wyborczego,

2/ Miejską Komisję Wyborczą,

3/ obwodowe komisje wyborcze.

4. Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu miasta, z tym że nie dotyczy to kosztów związanych z kampanią wyborczą kandydatów.

5. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Statucie oraz w ordynacji wyborczej, o której mowa w ust. 6.

6. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy określa wspólna dla wszystkich Dzielnic Ordynacja wyborcza do Rad Dzielnic, stanowiąca załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalania statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka.

IV. Organy Dzielnicy

§ 6

Organami Dzielnicy są jej Rada i Zarząd.

§ 7

1. Działalność organów Dzielnicy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Dzielnicy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na posiedzenie Rady i jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Dzielnicy i komisji.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Rada Miasta.

§8

1. Organem uchwałodawczym w Dzielnicy jest Rada.

2. W skład Rady wchodzą radni w liczbie ustalonej według art. 17 ustawy o samorządzie gminnym, nie więcej niż 21.

3. Liczbę członków Rady, według zasad, o których mowa w ust. 2, ustalają organy powołane przez Radę Miasta do przeprowadzenia wyborów.

§ 9

Do zadań Rady dzielnicy należy:

1/ wybór i odwołanie zarządu,

2/ przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

3/ wydawanie opinii i występowanie z wnioskami w sprawach określonych w § 27 Statutu,

4/ wnioskowanie o realizację zadań, o których mowa w § 28 Statutu,

5/ podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd,

6/ określanie kierunków działania Zarządu,

7/ koordynacja inicjatyw społecznych mieszkańców Dzielnicy,

8/ pomoc w organizowaniu się mieszkańców Dzielnicy w jednostki pomocnicze integrujące grupy obywateli jak:

– samorząd osiedlowy,

– samorząd blokowy,

Z nadaniem im uprawnień opiniodawczych dla spraw rozpatrywanych przez Radę Dzielnicy.

9/ innych, określonych przepisami niniejszego Statutu lub ordynacji wyborczej do rad dzielnic.

§ 10

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.

3. W przypadku rezygnacji przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3 w terminie określonym w tym przepisie, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Dzielnicy zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie do 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Dzielnicy.

3. Pierwsze posiedzenie Rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem radny, obecny na posiedzeniu.

4. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 12

1. Rada Dzielnicy może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa lub Statut w określonych sprawach stanowi inaczej.

3. Uchwały Rady przesyłane są do adresatów oraz Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 13

1. Posiedzenia przygotowuje Przewodniczący Rady, ustalając termin i miejsce oraz porządek obrad.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

3. Posiedzenia Rady są jawne.

4. W sprawach organizacji pracy rady, w szczególności zasad obradowania i głosowania odpowiednie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Sanoka.

§ 14

1. Opinie w sprawach, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt. 5 Statutu, wydawane są w formie uchwały Rady najpóźniej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. W razie niemożności wydania opinii w tym terminie Zarząd obowiązany jest zawiadomić jednostkę, która zwróciła się o wydanie opinii, określając termin wydania opinii  nie dłuższy niż dalsze dwa tygodnie. Niewydajnie opinii w tym terminie nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy.

3. Rada może upoważnić – w określonej sprawie – Zarząd do wydania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w § 27 Statutu.

4. Rada lub Zarząd otrzymują pisemną informację o stanowisku właściwych organów Miasta, wydziałów Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych w sprawie wniosku lub wyrażonej przez Radę albo Zarząd opinii w terminie:

a/ 30 dni, gdy odpowiedź lub informację przygotowuje Przewodniczący Rady Miasta lub Burmistrz Miasta,

b/ 14 dni, gdy informację lub opinię przygotowują wydziały Urzędu Miasta lub gminne jednostki organizacyjne,

od dnia złożenia ich w Urzędzie Miasta lub bezpośrednio w danej jednostce.

5. Jeżeli w sprawach szczególnie istotnych dla społeczności lokalnej stanowisko organów Miasta, właściwego wydziału Urzędu Miasta lub gminnej jednostki organizacyjnej jest odmienne od stanowiska Rady, może ona wnieść sprawę pod obrady właściwej merytorycznie komisji Rady Miasta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta lub wystąpić poprzez radnego Rady Miasta z interpelacją na najbliższej sesji Rady Miasta.

§ 15

1.Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je Radzie do rozpatrzenia.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie zawarte w art. 23a ustawy o samorządzie gminnym. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się  mandatu. W sprawie trybu i terminów złożenia ślubowania odpowiednio stosuje się postanowienia Statutu Miasta.

3. Radny lub członek Zarządu, w wypełnianiu mandatu, ma obowiązek kierować się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej Dzielnicy.

4. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

5. Radny lub członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, w Zarządzie lub komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 16

1. Do wykonywania swoich zadań Rada może powoływać stałe i doraźne komisje /zespoły problemowe/. Do celów kontrolnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Mieszkaniec lub przedstawiciel grupy mieszkańców ma prawo brać udział z prawem zabierania głosu w posiedzeniach komisji Rady w sprawie, która jego lub grupy mieszkańców dotyczy.

§ 17

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 radnych. W jej skład nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez radę lub na zlecenie rady.

3. Komisja Rewizyjna realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach.

4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a/ opiniowanie sprawozdań Zarządu z realizacji zadań Zarządu,

b/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez radę w tych sprawach,

c/ ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

5. wyniki swoich prac w formie opinii, wniosków lub projektów uchwał Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Dzielnicy w celu rozstrzygnięcia.

6. Zarząd lub poszczególni jego członkowie obowiązani są udostępniać niezbędne materiały i informacje do pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 18

1. Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a/ przygotowywanie projektów uchwał Rady,

b/ wykonywanie uchwał Rady,

c/ składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności,

d/ gospodarowanie mieniem powierzonym Dzielnicy,

e/ zgłaszanie wniosków w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego w dzielnicy,

f/ zgłaszanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych w Dzielnicy,

i/ występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnień Rady, zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu,

j/ informowanie mieszkańców dzielnicy o zamierzeniach oraz działaniach organów samorządu Miasta w obszarze przedsięwzięć obejmujących miasto, dzielnicę, a także o zamierzeniach i działaniach własnych Zarządu i Rady Dzielnicy.

3. Zarząd podaje do wiadomości mieszkańców informacje dotyczące planu finansowego wydatków Dzielnicy na kolejny rok.

§ 19

1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez radę spośród radnych, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Rada wybiera Zarząd w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników wyborów w Dzielnicy.

3. Zarząd podejmuje uchwały kolegialnie, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

4. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia zwołuje i prowadzi wiceprzewodniczący.

5. Z posiedzenia Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisywany jest przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego, jeśli przewodniczył obradom oraz sekretarza.

6. Uchwały Zarządu podpisuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący, jeżli przewodniczył obradom.

7. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

8. Przewodniczącemu Zarządu przysługują diety na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miasta.

§ 20

1. Rada wybiera przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Rada wybiera pozostałych członków Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym.

§ 21

1.Rada rozpatruje roczne sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy musi być zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną.

2. Zarząd składa radnym sprawozdanie na posiedzeniu rady w terminie do 31 marca każdego roku.

3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o przyjęciu sprawozdań jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieprzyjęci sprawozdań. Uchwała Rady w sprawie nieprzyjęci sprawozdań Zarządu jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.

4. Rada rozpatruje sprawę odwołania Zarządu z przyczyn określonych w ust. 3 na posiedzeniu rady zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieprzyjęci sprawozdania Zarządu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

§ 22

1. Rada może odwołać przewodniczącego Zarządu lub cały Zarząd z innej przyczyny niż nieprzyjęci sprawozdań na wniosek co najmniej ¼ składu Rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania i podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Odwołanie przewodniczącego Zarządu lub całego Zarządu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Głosowanie w sprawie odwołania Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, zwołanym nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie przewodniczącego nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

4. Rada może na wniosek przewodniczącego Zarządu odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

5. Przewodniczący Zarządu, cały Zarząd oraz poszczególni członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykła większością głosów w ciągu miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

Niepodjęcie uchwały w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 23

W przypadku odwołania przewodniczącego Zarządu, całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu albo złożenia rezygnacji przez przewodniczącego Zarządu, całego Zarządu lub poszczególnych członków, Rada dokonuje wyboru nowego przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków w ciągu 2 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

§ 24

Oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności Dzielnicy składa dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczący Zarządu, a w wypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący jednoosobowo na podstawie upoważnienia Zarządu.

§ 25

Po upływie kadencji rady Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 26

Do zadań przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1/ organizowanie pracy Zarządu,

2/ zwoływanie posiedzeń Zarządu, ustalanie porządku i prowadzenie obrad,

3/ uczestniczenie, bez prawa głosowania, w sesjach Rady Miasta,

4/ uczestniczenie, bez prawa głosowania, w komisjach problemowych Rady Miasta w debatach dotyczących budżetu Miasta oraz istotnych spraw dzielnicy, z wyłączeniem posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

V. Zakres działania i zadania Dzielnicy

§ 27

1. Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

2. Organy Dzielnicy w sprawach należących do ich zakresu działania mają dostęp do materiałów i informacji Urzędu Miasta. Zasady i tryb udostępniania tych materiałów i informacji ustala Burmistrz Miasta.

3. Do zadań Dzielnicy należy:

1/ działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji o działalności organów samorządu Miasta i Dzielnicy,

2/ współdziałanie:

a/ z organami Miasta,

b/ ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania,

c/ Policją w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej,

d/ z innymi dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć,

3/informowanie mieszkańców Dzielnicy o przystąpieniu Miasta do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Dzielnicy oraz koordynacja w zakresie składanych wniosków i postulatów do projektów tych dokumentów a także informowanie o wyłożeniu projektów studium lub planu do publicznego wglądu,

4/ wnioskowanie do organów Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej,

W szczególności:

a/ lokalizacji na obszarze Dzielnicy obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym,

b/ wyłączeniu z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto lub przeprowadzenia przetargu celowego na obszarze Dzielnicy,

c/ lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych lub sportowych,

d/ organizacji usług zdrowotnych,

e/ likwidacji samowoli budowlanej,

f/ inwestycji komunalnych oraz rozwiązań komunikacyjnych,

g/ działania Policji, Straży Pożarnej i innych służb w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego,

h/ ochrony środowiska,

i/ wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla dzielnicy w trybie ustalonym przez Radę Miasta,

j/ innych publicznych o znaczeniu lokalnym,

5/ opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:

a/ projektów lokalizacji targowisk, parkingów na obszarze Dzielnicy,

b/ inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

c/ wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,

d/ tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury,

e/ spraw z zakresu administracji publicznej, ilekroć przepisy prawne wymagają
opinii ze strony samorządu terytorialnego jednostek pomocniczych szczebla podstawowego, koniecznych dla rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną,

f/ innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta lub

Burmistrza Miasta,

g/ zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie komunalne, pozostającego w części w zarządzie lub użyczeniu Dzielnicy,

h/ innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym,

6/ ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych

jednostek wykonujących zadania Miasta na terenie Dzielnicy,

7/ planowanie, kontrola i ocena realizacji zadań powierzonych Dzielnicy,
należących do zakresu działania Dzielnicy.

VI. Zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez Miasto

oraz sposób ich realizacji

§ 28

1. Rada Miasta może przekazać dzielnicy wyodrębnioną część mienia komunalnego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań publicznych, poprawy więzi społecznej lub jest optymalnym rozwiązaniem ekonomicznym w użytkowaniu mienia.

2. Dzielnica korzysta i zarządza przekazanym jej mieniem komunalnym zgodnie z

przeznaczeniem i na warunkach określonych uchwałą Rady Miasta.

3. Poza szczególnymi warunkami przekazania mienia, określonymi w uchwale,

gospodarowanie mieniem powinno zapewnić:

1/ jego wykorzystanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,

2/ nienarażanie powierzonego mienia na szkody i uszczuplenie.

4. Dzielnica samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania przekazanego jej mienia w granicach zwykłego zarządu, chyba że odrębne uchwały Rady Miasta stanowią inaczej.

5. Dochód z mienia przekazanego Dzielnicy stanowi dochód Miasta.

Dzielnica sama decyduje o przeznaczeniu dochodów lub pożytków z mienia, chyba że uchwała Rady Miasta, o której mowa w ust. 2, w sprawie przekazania mienia określa wprost cele wydatkowania pozyskanych środków.

6. Szczegółowy tryb przekazywania mienia komunalnego do korzystania i zarządzania przez dzielnicę określi Burmistrz Miasta.

7. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu przekazanym Dzielnicy mieniem

komunalnym składa przewodniczący Zarządu i jego zastępca lub przewodniczący Zarządu i jeden z członków Zarządu.

8. Zarząd dzielnicy może upoważnić przewodniczącego Zarządu do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 7, jednoosobowo.

9. Zarząd Dzielnicy zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy

wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i

jego ochrony.

10. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

VII. Gospodarka finansowa Dzielnicy

§ 29

1. Dzielnica nie tworzy własnego budżetu.

2. Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta, w zakresie

wydatków wyodrębnionych w budżecie Miasta jako wydatki dzielnicy przeznaczone na realizację zadań statutowych lub celowych, wskazanych w uchwale Rady Miasta w sprawie przekazania mienia.

3. Dzielnica opracowuje projekt planu finansowego w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Burmistrzowi Miasta wraz z informacją o stanie powierzonego jej mienia komunalnego z objaśnieniami w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Wydatki Dzielnicy nie mogą przekraczać kwot określonych w jej planie finansowym.

5. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki dzielnicy są dokonywane na podstawie projektu szczegółowego planu finansowego wydatków, zgodnego z projektem budżetu Miasta.

6. Dzielnica sporządza plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej.

§ 30

1. Dzielnica samodzielnie decyduje i może proponować dokonywanie zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych dla niej w budżecie M