RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Forma prawna a działanie Rady

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/252/03 z dnia 2 marca 2004 r.ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD DZIELNIC
 

§ 1

Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków Rad Dzielnic w Sanoku.

§ 2

1.Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. W wyborach, o których mowa w § 1, głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.

§ 3

Czynne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady.

§ 4

Nie mają prawa wybierania osoby: 1/ pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 2/ pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 3/ ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 5

Wybranym w skład Rady może być każdy , komu przysługuje prawo wybierania do danej Rady.

§ 6

Kadencja Rad trwa 5 lat z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 52 i § 53.II.Zarządzenie wyborów.

 

§ 7

1.Wybory do Rad zarządza Rada Miasta Sanoka, wyznaczając datę wyborów oraz godziny głosowania. 2.Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów określa dni, w których upływają terminy przewidziane w Ordynacji /kalendarz wyborczy/

§ 8

1.Najpóźniej na 30 dni przed dniem wyborów Komisarz Wyborczy ustala w formie zarządzenia, osobno dla każdej Dzielnicy liczbę wybieranych radnych, odpowiednio do zasad określonych w ustawie o samorządziegminnym i podaje do publicznej wiadomości. 2.Ustalenie liczby radnych dla każdej Rady Dzielnicy następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej Rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. 3.Ustalenie liczby miejsc mandatowych w poszczególnych obwodach wyborczych, następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych obwodów.III.Organy wyborcze.

 

§ 9

1. Dla przeprowadzenia wyborów Rada Miasta powołuje Komisarza Wyborczego i Miejską Komisję Wyborczą, najpóźniej na 40 dni przed dniem wyborów. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób. 2. Burmistrz Miasta powołuje obwodowe komisje wyborcze, najpóźniej na 21 dni przed dniem wyborów. W skład komisji obwodowych wchodzi od 5 do 7 osób. 3.Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Zmiany i uzupełnienia w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu.

§ 10

1. Do zadań Komisarza Wyborczego należy: 1/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, 2/ ustalanie dla każdej Dzielnicy liczby wybieranych radnych oraz liczby miejsc mandatowych w poszczególnych obwodach na obszarze danej Rady Dzielnicy, 3/ rozpatrywanie skarg na działalność komisji wyborczych, 4/ ustalenie wzorów: kart do głosowania, protokołów rejestracji kandydatów i list kandydatów do Rad Dzielnicowych, wykazów osób popierających kandydatów na radnego, oświadczeń składanych przez członków komisji wyborczych, oświadczeń składanych przez kandydatów na radnych, protokołów z głosowania i protokołów ustalenia wyników wyborów, pieczęci komisji wyborczych, zaświadczeń o wyborze, 5/ zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości, 6/ przekazanie Radzie Miasta informacji o przebiegu i wynikach wyborów, 7/ wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami Ordynacji. 2. Komisarz Wyborczy wydaje zarządzenia i postanowienia w zakresie swoich uprawnień określonych Ordynacją. 3.Komisarz Wyborczy w formie postanowień, uchyla uchwały i postanowienia komisji wyborczych, podjęte z naruszeniem prawa i przekazuje do ponownego rozpatrzenia. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do Komisarza Wyborczego. 4.Komisarz Wyborczy wydaje wytyczne wiążące Miejską Komisję Wyborczą i obwodowe komisje wyborcze, określające szczegółowo tryb pracy komisji.

§ 11

1.Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy: 1/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień, 2/ rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych, 3/ rejestrowanie kandydatów, 4/ zarządzanie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym, 5/ zarządzanie druków obwieszczeń wyborczych o listach kandydatów i danych o kandydatach oraz dostarczanie obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym, 6/ ustalanie zbiorczych wyników wyborów i zarządzenie ich ogłoszenia, 7/ przekazywanie protokołów ustalenia wyników wyborów wraz z załącznikami Komisarzowi Wyborczemu, 8/ wydawanie zaświadczeń o wyborze, 9/ wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów Ordynacji. 2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwały i postanowienia w zakresie swoich uprawnień określonych Ordynacją. § 12 1. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy: 1/ rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze obwodu do głosowania, przekazanych przez Miejską Komisję Wyborczą, 2/ przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 3/ czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, 4/ ustalanie wyników głosowania w obwodzie i podawanie ich do wiadomości publicznej oraz przekazanie protokołów głosowania do Miejskiej Komisji Wyborczej, 5/ wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów Ordynacji. 2. Obwodowe komisje wyborcze podejmują uchwały i postanowienia w zakresie swoich uprawnień określonych Ordynacją. § 13 1. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić tylko wyborcy stale zamieszkali na obszarze działania danej rady dzielnicowej. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. 2. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego Rady Dzielnicy. Tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych. 3. Członkowie komisji wyborczych nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów na radnych. 4. Komisarzowi Wyborczemu oraz członkom Miejskiej Komisji Wyborczej, za czas związany z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów, przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości określonej w § 4 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MSW i A z dnia 22 sierpnia 2002r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych /Dz.U. Nr 134 poz. 1135/. 5. Członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, przysługuje zryczałtowane wynagrodzenia w wysokości określonej w § 4 ust.1 pkt.2 przepisów Rozporządzenia, powołanych w ust.4. § 14 Właściwe organy administracji zapewniają komisjom wyborczym lokale, środki techniczne i organizacyjne, niezbędne do przeprowadzenia wyborów. § 15 1. Uprawnienia i pełnomocnictwa Komisarza Wyborczego i Miejskiej Komisji Wyborczej wygasają po złożeniu sprawozdania na sesji Rady Miasta przez Komisarza Wyborczego z przebiegu i wyników wyborów do Rad Dzielnic. 2. Obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje organ który je powołał – po zakończeniu ich działalności. IV. Obwody wyborcze. § 16 1. Członkowie Rad Dzielnic wybierani są w obwodach wyborczych. 2. Obwód wyborczy tworzy się na części obszaru Dzielnicy, obejmującej od 500 do 3000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Należy dążyć do zgodności tych obwodów z obwodami ustalonymi zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. V. Spisy wyborców. § 17 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisywane są do spisu wyborców. 2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu. § 18 1. Organ administracji właściwy dla ewidencji ludności sporządza spisy najpóźniej na 20 dni przed dniem wyborów i wykłada spisy wyborców do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta. 2. Burmistrz Miasta powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. § 19 Wzór spisu wyborców oraz sposób jego sporządzenia i aktualizowania jest zgodny z wzorem spisu wyborców określonym w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. § 20 1. W okresie wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu, każdy może wnieść do organu, który sporządził spis, reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu. 2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. 3. Reklamację rozpatruje się w ciągu 3 dni od dnia jej wniesienia. 4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który sporządza spis wyborców: 1/ uzupełnia lub prostuje spis, bądź 2/ skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej decyzję wraz z uzasadnieniem, bądź 3/ pozostawia reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu decyzje wraz z uzasadnieniem. 5. Tryb zaskarżania decyzji o jakich mowa w ust.4 określają przepisy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. VI. Zgłaszanie kandydatów. § 21 1. Kandydatów na radnych, odrębnie do każdej Rady Dzielnicy, zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów. 2. Zgłaszając kandydata na radnego, należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zameldowania na pobyt stały, wskazując Radę Dzielnicy do której następuje zgłoszenie kandydata. 3. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności /biernego prawa wyborczego/ do danej Rady. Wymienione oświadczenia kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem. 4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust.3 kandydat na radnego może wnieść o oznaczenie jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ partii lub organizacji. Potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem. § 22 1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami, co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w obszarze działania Rady do której dana osoba kandyduje. 2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na radnego, obok podpisu, wpisuje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. 3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne. 4. Na każdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się nazwisko kandydata zgłaszanego do danej Rady Dzielnicy. § 23 1. Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów, zgodnie z przepisami Ordynacji, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających / pierwszą osobę z listy zgłaszających i popierających kandydata /. 2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, Komisja stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających. 3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, Komisja wzywa do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata. 4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni do Komisarza Wyborczego. Postanowienie podjęte w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczne. § 24 1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów w danym obwodzie wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata albo zgłoszono kandydatów mniej niż wynosi liczba miejsc mandatowych, Miejska komisja wyborcza wzywa wyborców do zgłaszania dodatkowych kandydatów. W takim wypadku termin zgłaszania i rejestrowania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni. 2. W przypadku nie zgłoszenia w danym obwodzie kandydatów lub zgłoszenia ich w liczbie równej liczbie miejsc mandatowych po terminie o którym mowa w ust.1, Miejska Komisja Wyborcza postanowi o nie przeprowadzeniu wyborów w tym obwodzie, zawiadamiając o tym fakcie Komisarza Wyborczego i wyborców. § 25 1. Po zarejestrowaniu kandydatur, Miejska Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdego obwodu wyborczego. 2. Miejska Komisja Wyborcza zleca druk obwieszczeń zawierających dane o kandydatach. 3. Obwieszczenia, o których mowa w ust.2, powinny być rozesłane w dostatecznej ilości do obwodowych komisji wyborczych oraz rozplakatowane na terenie Dzielnicy najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów. 4. Obwieszczenia, o których mowa w ust.2, wywieszane są na tablicach ogłoszeń oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. § 26 1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał pisemną zgodę na kandydowanie. 2. O skreśleniu nazwiska kandydata Komisja zawiadamia wyborców poprzez informację w lokalu wyborczym. 3. W przypadku, gdy skreślenie kandydata spowoduje, że liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa liczbie mandatów, Komisja postanowi o nie przeprowadzaniu wyborów w danym obwodzie, zawiadamiając o tym fakcie Komisarza Wyborczego i wyborców. VII. Obsadzanie mandatów bez głosowania. § 27 1. Jeżeli w danym obwodzie zarejestrowano mniej lub równą liczbę kandydatów z ustaloną liczbą mandatów do obsadzenia, po przeprowadzeniu dodatkowego terminu na zgłaszanie kandydatów o czym mowa w § 24 ust.1 lub wystąpieniu sytuacji o której mowa w § 26 ust.3, głosowania nie przeprowadza się a za wybranego lub wybranych na radnego, Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata lub kandydatów. 2. Miejska Komisja Wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół z obsadzenia mandatu radnego w obwodzie wyborczym bez głosowania, z czego 1 egzemplarz przekazuje Komisarzowi wyborczemu. 3. Komisarz Wyborczy po dokonaniu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia protokołu niezwłocznie zawiadamia wyborców danego obwodu o przyczynach obsadzenia mandatu bez głosowania, w formie obwieszczenia. VIII. Kampania wyborcza. § 28 1. W dniu głosowania prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane. 2. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym są zabronione. IX. Karty do głosowania. § 29 1. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym kandydatów na radnych zarejestrowanych w danym obwodzie wyborczym. 2. Kandydat może wnieść o oznaczenie jego kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii lub innej organizacji popierającej jego kandydaturę. 3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionek muszą być jednakowe dla wszystkich kandydatów. 4. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej. 5. Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania, Miejska Komisja Wyborcza skreśli z listy kandydatów nazwisko kandydata z przyczyn, o których mowa w § 26 ust.1, nazwisko kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informacje o skreśleniu oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej karcie, Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w lokalu wyborczym w dniu wyborów. X. Głosowanie. § 30 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym” , bez przerwy, między godziną 6 a 20. 2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców, czy jest potrzebna ilość kart do głosowania oraz czy w lokalu wyborczym znajduje się dostateczna ilość miejsc zapewniających tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji. 3. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno. 4. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze. § 31 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. 2. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania. § 32 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy. 2. Komisja sprawdza, czy dana osoba jest objęta spisem wyborców. 3. Wyborca nie ujęty w spisie wyborców, zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miasta potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców w Gminie. 4. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgodnie z ust.3 otrzymuje od komisji kartę do głosowania. Wydając wyborcy kartę do głosowania, komisja stawia znak przy jego nazwisku w spisie wyborców. 5. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu do tego przeznaczonej. § 33 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym. 2. Wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok jego nazwiska. 3. Wyborca w obecności komisji wrzuca do urny kartę do głosowania. 4. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób, z wyłączeniem członków komisji. § 34 1. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłożenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała komisji w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej, Burmistrzowi Miasta oraz Komisarzowi Wyborczemu. 2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania, komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i przekazuje ją wraz ze spisem wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, który odpowiada za jej przechowanie. Pieczęć komisji oddaje się w takim wypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. W miarę możliwości komisja ustala również liczbę kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie nie zostały naruszone. § 35 1. O godzinie ustalonej zgodnie z § 30 ust.1 przewodniczący komisji zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili głosować mogą tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed jego zamknięciem. 2. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy objęcie spisem wyborców wzięli udział w głosowaniu. XI. Ustalenie wyników głosowania § 36 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania. 2. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. 3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanym pakiecie. 4. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania. 5. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust.4. 6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje do protokołu przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. § 37 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej znaków „X” w kratce przy nazwiskach kandydatów niż wynosiła liczba przypadających mandatów lub nie postawiono znaku „X” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak „X” postawiono w kratce przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów w sytuacji określonej w § 29 ust.5. 3. Nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie opatrzone pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej. 4. Wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania poza kratkami przeznaczonymi do wskazania wyboru oraz znaki inne niż „X” w kratkach na karcie nie będą brane pod uwagę przez komisję wyborczą. § 38 1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 2. W przypadku, gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy / obszar właściwości danej Rady Dzielnicy/, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. § 39 1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania. 2. W protokole należy wymienić liczbę: 1/ osób uprawnionych do głosowania, 2/ wyborców, którym wydano karty do głosowania, 3/ oddanych kart do głosowania, 4/ kart nieważnych, 5/ kart ważnych, 6/ głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności, 7/ głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów 3. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i nie wykorzystanych kart do głosowania. 4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia podjęte uchwały i postanowienia komisji, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. 5. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji. Członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu. 6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu dostępnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie. § 40 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania wraz z wyjaśnieniami komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 39 ust.5 do Miejskiej Komisji Wyborczej oraz za pośrednictwem drugi egzemplarz protokołu Komisarzowi Wyborczemu. 2. Po dokonaniu czynności o których mowa w ust.1, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje w depozyt Urzędu Miasta Sanoka dokumenty z głosowania, spisy wyborców, trzeci egzemplarz protokołu i pieczęć. 3. Tryb przekazywania i przyjmowania materiałów, o których mowa w ust.2, ustala Komisarz wyborczy. XII. Ustalenie wyników wyborów § 41 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdej z Rad Dzielnicowych /okręgu wyborczego/. 2. Za wybranego w danym obwodzie wyborczym uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę oddanych głosów. 3. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało kilku kandydatów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji. Przebieg losowania opisuje się w protokole wyników wyborów. § 42 1. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający odrębne dla każdej Dzielnicy liczby: 1/ osób uprawnionych do głosowania, 2/ wyborców, którym wydano karty do głosowania, 3/ oddanych kart do głosowania, 4/ kart nieważnych, 5/ kart ważnych, 6/ głosów nieważnych, z podaniem przyczyny nieważności, 7/ głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. 2. Na podstawie zestawień, o których mowa w ust.1, Komisja ustala wyniki wyborów radnych do danej Rady Dzielnicy, wypisując nazwiska i imiona wybranych radnych. 3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią Komisji. Członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów z tym że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu. § 43 1. Protokół o którym mowa w § 42 wraz z wyjaśnieniami Komisji do zgłoszonych zarzutów, oraz protokołami obwodowych komisji wyborczych, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przekazuje niezwłoczne Komisarzowi Wyborczemu, który dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów. 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania lub wyników wyborów, Komisarz Wyborczy zarządza ponowne ustalenie tych wyników. 3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów, Miejska Komisja Wyborcza podaje protokół do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w swojej siedzibie w miejscu dostępnym dla wyborców. § 44 1. Miejska Komisja Wyborcza podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości w postaci obwieszczenia. 2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.1, powinno zawierać zbiorcze informacje o wynikach wyborów do poszczególnych Rad Dzielnic, na podstawie protokołu, według wzoru określonego przez Komisarza Wyborczego. § 45 Na podstawie protokołu wyników wyborów przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wydaje radnym zaświadczenia o wyborze, na pierwszym posiedzeniu Rad Dzielnic. § 46 1. Trzeci egzemplarz protokołu wyników wyborów wraz z pozostałymi dokumentami z wyborów i pieczęcią, Miejska Komisja Wyborcza przekazuje w depozyt do Urzędu Miasta Sanoka. 2. Tryb przekazywania i przyjmowania dokumentów, o których mowa w ust.1, ustala Komisarz Wyborczy. XIII. Protesty wyborcze. Ważność wyborów § 47 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia Ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie. 2. Protest może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania do danej Rady Dzielnicy. 3. Pisemny protest składa się w Miejskiej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem Komisarza Wyborczego. 4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera. 5. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Komisarz Wyborczy może w ciągu 7 dni od złożenia protestu, wezwać osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 3 dni. 6. Komisarz Wyborczy przekazuje prawidłowo udokumentowany protest wraz z własnym wyjaśnieniem do Miejskiej Komisji Wyborczej, w terminie do 30 dni od dnia wyborów. § 48 1. Protest, o którym mowa w § 47, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje na posiedzeniu jawnym z udziałem Komisarza Wyborczego oraz w miarę potrzeby przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej której protest dotyczy, w terminie do 14 dni od dnia przekazania protestu przez Komisarza wyborczego. 2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji powiadamia się zainteresowanego wyborcę, który podał czytelnie imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W przypadku podpisania protestu przez kilka osób, zawiadamia się osobę wymienioną w pierwszej kolejności. 3. Miejska Komisja Wyborcza pozostawia bez dalszego biegu: 1/ protest wniesiony przez osobę nieuprawnioną w myśl § 47 ust.2, 2/ protest dotyczy sprawy, co do której na podstawie przepisów Ordynacji przewiduje się możliwość wniesienia skargi lub odwołania do właściwego organu przed dniem głosowania. 4. Miejska Komisja wyborcza rozpatrując protest orzeka, czy w wyborach w danym obwodzie wyborczym dopuszczono się naruszenia przepisów Ordynacji, które wywarło istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenia. 5. Miejska Komisja Wyborcza orzekając o naruszeniu przepisów Ordynacji, wnioskuje do Rady Miasta Sanoka o unieważnienie i zarządzenie wyborów ponownych w danym obwodzie wyborczym. 6. Na orzeczenie Miejskiej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek zaskarżenia. § 49 1. Rada Miasta Sanoka na podstawie złożonego przez Miejską Komisję Wyborczą wniosku stwierdza nieważność wyborów we wskazanym obwodzie wyborczym, zarządzając przeprowadzenie ponownych wyborów. 2. Rada Miasta określa termin ponownych wyborów, ustalając kalendarz wyborczy. 3. Wybory ponowne, przeprowadzają te same komisje wyborcze na podstawie tych samych spisów wyborczych chyba, że podstawą unieważnienia były zarzuty odnoszące się do komisji lub spisów. W tych wypadkach należy powołać nowe obwodowe komisje wyborcze lub sporządzić nowe spisy. XIV. Wygaśnięcie mandatu radnego. § 50 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek: 1/ śmierci, 2/ odmowy złożenia ślubowania, 3/ pisemnego zrzeczenia się mandatu, 4/ barku prawa wybieralności w dniu wyborów bądź jego utraty w czasie kadencji, 5/ prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 6/ unieważnienia wyborów w obwodzie wyborczym, w którym radny uzyskał mandat. 2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1- 5 ma obowiązek stwierdzić Rada Dzielnicy w drodze uchwały, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji. 3. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 2-6 mandat radnego oraz pełnione funkcje wygasają w dniu stwierdzenia przez Radę Dzielnicy wygaśnięcia mandatu lub unieważnienia przez Radę Miasta wyborów. 4. Nie traci mandatu radny, który w trakcie kadencji zmienił miejsce zamieszkania lub zameldowania, o ile zmiana ta nastąpiła w granicach Miasta Sanoka. § 51 Rada Dzielnicy po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie stracił prawa wybieralności, co potwierdza pisemnym oświadczeniem. XV. Wybory uzupełniające. § 52 1. Rada Miasta uchwala przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tych obwodach wyborczych, w których nie przeprowadzono głosowania w związku z nie zgłoszeniem żadnego kandydata, jeżeli wybrany liczbowy skład Rady wynosi poniżej połowy ustawowego składu, w ciągu najbliższych 3 miesięcy. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu i braku kandydata o którym mowa w § 51 Rada Miasta może uchwalić przeprowadzenie wyborów uzupełniających w danym obwodzie, jeżeli skład liczbowy danej Rady Dzielnicy, uległ obniżeniu poniżej połowy ustawowego składu, w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia przez Radę Dzielnicy wygaśnięcia mandatu. 3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji Rady. 4. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji pozostałych radnych i Rad Dzielnic. XVI. Wybory przedterminowe. § 53 1. Jeżeli w toku kadencji Rad nastąpi podział Dzielnicy lub jej połączenie z inną Dzielnicą, wówczas dotychczasowe Rady tych Dzielnic z mocy prawa zostają rozwiązane i przeprowadza się nowe wybory do Rad Dzielnic objętych tymi zmianami. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Rad. 2. Kadencja tych Rad jest zgodna z kadencją pozostałych Rad Dzielnic. 3. Jeżeli w toku kadencji Rad uchwalona zostanie korekta granic Dzielnic, w wyniku której uległby zmianie ustawowy skład Rady danej Dzielnicy, wówczas korekta wchodzi w życie z dniem zakończenia kadencji Rad. XVII. Przepisy końcowe. § 54 Koszty związane z wyborami do Rad Dzielnic pokrywane są z budżetu miasta, z tym że nie dotyczy to kosztów związanych z prowadzoną przez kandydatów kampanią wyborczą. § 55 Wykładni przepisów Ordynacji od chwili zarządzenia przez Radę Miasta wyborów, dokonuje na bieżąco Komisarz Wyborczy powołany przez Radę Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Jan Pawlik